Strona g³ówna fermila 6262099135
Wiedza i kompetencje
z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - WIKING

Projekt WIKING

  Projekt przygotowany przez Wydzia³ Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydzia³ Chemii otrzyma³ dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki; Priorytet IV Szkolnictwo wy¿sze i nauka; Dzia³anie 4.1. "Wzmocnienie i rozwój potencja³u dydaktycznego uczelni oraz zwiêkszenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy"; Poddzia³anie 4.1.1. "Wzmocnienie potencja³u dydaktycznego uczelni".


2526093438

Zaproszenie na games.netTALENTSHOW
W dniu 16 pa¼dziernika 2013 r. games.netTALENTSHOW bêdzie go¶ciem Europejskiej Akademii Gier w Krakowie/Polska.

Na imprezê zostaj± zaproszeni studenci Uniwersytetu Jagielloñskiego, a tak¿e Akademie für Bergbau und Hüttenwesen.

Rozliczenie sta¿y - podsumowanie

W celu rozliczenia sta¿u prosimy o zapoznanie siê z poni¿szymi informacjami:

817-597-6375
Zapraszamy na konsultacje z zakresu prawa pracy wszystkich studentów, absolwentów oraz pracowników Uniwersytetu Jagiellonskiego.
Doradca zawodowy poszukiwany
Wydzia³ Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagielloñskiego poszukuje kandydatów na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO w projekcie Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - "WIKING"  (nr projektu UDA- POKL.04.01.01-00-355/09-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Poddzia³anie 4.1.1.  Stanowisko wspó³finansowane ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Godziny otwarcia Biura Projektu w m-cu sierpniu 2013r.
Studentów chc±cych rozliczyæ sta¿e informujemy, ¿e Biuro Projektu w miesi±cu sierpniu, bêdzie czynne od poniedzia³ku do czwartku w godzinach od 12:00 do 15:00.
Rozliczenie sta¿y - podsumowanie
W celu rozliczenia sta¿u prosimy o zapoznanie siê z poni¿szymi informacjami:

Szkolenia i kursy

Ten tekst pokazuje siê na stronie g³ównej w wypadku braku szkoleñ. Wszystkie szkolenia, które siê odby³y s± dostêpne w archiwum.

Logowanie
(604) 507-5280 (778) 578-4448
859-207-2693
(904) 633-5191
Projekt wspó³finansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego